Intraverte AVS

Praktisch handen en voeten geven aan {passend onderwijs}

Ons aanbod:

  • I Ondersteuningsprofiel in de praktijk ZO! Analyse van de huidige ondersteuning, vaststellen van de ondersteuningsbehoefte, inventariseren van aanwezige kennis en ervaring,ontwikkeling ondersteuningscompetentie inbedden in P & O gesprekkencyclus opzetten intercollegiale consultatie, analyse externe mogelijkheden, financieringsmogelijkheden beschrijven en afspraken maken met externe zorgverleners, samenwerkingsafspraken met externe zorgverleners.
  • II Drie dagdelen training "Anders kijken naar Kinderen"In deze variant staan we o.a. uitgebreid stil bij de totale ontwikkeling van het kind, de rijping, stimulering van de rijping en omgevingsfactoren, signaleren, vroegsignaleren en vroeghandelen (bij voorkeur over twee data)
  • III Vier dagdelen training "Anders kijken naar Kinderen"In deze variant besteden we aanvullend op de variant van drie dagdelen, ruimaandacht aan het communiceren onderling in het team, met ouders en zorgprofessionals (bij voorkeur verdeeld over twee tot drie data)

Wat is Zorg & Onderwijs Matcht?

In het project Zorg & Onderwijs Matcht! integreert de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) haar kennis en kunde met de kennis, ervaring en inzichten van Intraverte, een praktijk voor paramedische begeleiding voor sociaal-emotionele en motorische hulpvragen van kinderen en jongeren. Dit heeft recentelijk geleid tot een nieuwe visie op de koppeling tussen de inzet van middelen en kennis vanuit het onderwijs én die vanuit de zorg.

Zorg & Onderwijs Matcht! helpt scholen bij de ontwikkelingen op het gebied van interne en externe leerlingenondersteuning (o.a. Passend onderwijs) door:
1) organisatorisch en financieel nieuwe kansen gericht op de interne en externe ondersteuning van leeringen aansluitend op de schoolontwikkeling, ondersteuningsprofiel en positionering
2) leerkrachten/docenten nieuwe (paramedische) kennis en handvatten te geven om vroegsignalering mogelijk te maken en adequaat om te gaan met diversiteit in de klas.

Ervaringen van deelnemers

Anders kijken naar {kinderen - Jongeren}

Achtergrond

Met minder middelen meer doen. Door de invoering van Passend onderwijs zijn scholen verplicht om een ondersteuningsprofiel vast te stellen en op bestuursniveau te komen tot dekkend aanbod. Dit betekent dat er meer en/of andere ondersteuningsfaciliteiten voor leerlingen nodig zijn en een kritische blik nodig is bij de selectie van ketenpartners. Ook vraagt dit nieuwe en andere competenties van leerkrachten.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft ism de AVS onderzoek gedaan naar de impact van het programma - u kunt het artikel (zie hiernaast)  downloaden

.Tevens is door het Welten Instituut wetenschappelijk onderzoek gedaan, u kunt het (promotie) onderzoek bij ons opvragen.

Zorg & Onderwijs Matcht! biedt nieuwe (financiële) mogelijkheden en ondersteuning aan directies en leerkrachten om de opdracht van Passend onderwijs kansrijk in te vullen. onbekende geldstroom. Een financiële stroom die op dit moment zeer beperkt wordt ingezet in het onderwijs is de zorgverzekering. Daarnaast is er voor veel scholen een slag te maken ten aanzien van het selecteren en afspraken maken met ketenpartners passend bij het ondersteuningsprofiel en profilering.

Zo-1 Match Folder Download hier de folder Download hier een artikel

Jarenlange praktijkervaring {samengebundeld} in 1 naam

Ons aanbod - Maak hier uw keuze!

Het doel van Zorg & Onderwijs Matcht!is om op verschillende niveaus in de school op een praktische manier kennis en middelen uit de sector zorg in te zetten met als uiteindelijk doel een optimale ontwikkelkans voor kinderen. Hiervoor is een programma ontwikkeld dat bestaat uit drie keuze-elementen, die gezamenlijk en separaat aangeboden worden.

In element één vindt er een analyse plaats van het huidige ondersteuningsschema, zowel organisatorisch als financieel. Er wordt gekeken naar passende ketenpartners bij school in de lijn van o.a. de schoolontwikkeling, het ondersteuningsprofiel en positionering. Daarbij wordt gekeken in hoeverre deze ondersteuning kan worden verleend vanuit de reguliere zorgverlening en bekostigd kan worden door de zorgverzekeraars (basisverzekering en/of aanvullende verzekering). bieden we begeleiding bij de implementatie van een nieuwe (zorg)structuur die past bij de huidige marktontwikkelingen, juiste zorgpartners met passende afspraken en kijken we hoe u (onderzoeks)kosten kunt beperken.

In element twee en drie, de training geeft ZO!Match handen en voeten aan de meerwaarde van de combinatie zorg en onderwijs in de klas en binnen het schoolteam. In een drie of vier dagdelen training krijgt de leerkracht kennis en praktische handvatten om de totale ontwikkeling van het kind te stimuleren om zo de kans op een succesvolle schoolloopbaan voor ieder kind vergroten. Tijdens de training staat van signaleren naar vroegsignaleren en vroeghandelen centraal.

Aan het einde van de training heeft de deelnemer meer kennis en inzicht in de ontwikkeling van het kind en eventuele stagnaties en een serie gereedschappen voor het adequaat omgaan met de stagnatie, zonder dat dit meer werk oplevert voor de leerkracht Tevens is men zich bewust van de grenzen. Ten opzichte van de II – drie dagdelen, voegen we hier in III – vier dagdelen een dagdeel Afstemming & Communicatie aan toe.

De training sluit feilloos aan bij het Handelingsgericht werken en levert de deelnemers een (kosteloze) mogelijkheid tot toetsing en analyse in Parnassys met een daarbij passend handelingsplan.

Rond het programma wordt wetenschappelijk onderzoek verricht door het Welten Instituut, verbonden aan de Open Universiteit.

I - Ondersteuningsprofiel in praktijk

Scan van de huidige inrichting

II - Training "˜Anders kijken naar kinderen" 3 dagdelen verdeeld over 2 dagen.

Scan van de huidige inrichting

III - Training "Anders kijken naar kinderen" 4 dagdelen verdeeld over 2-3 dagen.

Scan van de huidige inrichting

{Vroegsignalering} extra kansrijk met toefje paramedische kennis!

Check de waarde van de match voor u:

Contact/aanvragen informatie

Direct aanmelden

Aanmelden kan via deze link of telefonisch via de centrale administratie, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur.

Ons telefoonnummer is 0578-688129.

Wij willen graag meer informatie over:

Verzenden

Adresgegevens

Naam: ZO! Zorg & Onderwijs Matcht!
Straat: Le Chevalierlaan 19
PC + Plaatsnaam: 8162 PD Epe
Telefoon: 0578 688 129
Fax: 0578 688 130
Email: info@zorg-onderwijsmatcht.nl
copyright 'zorg-onderwijsmatcht!' Intraverte Lead